Novice

Sklic skupščine družbe

on 05.04.2011 (2439 reads)

Na podlagi določb statuta in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Komunaprojekt d.d. v dogovoru z nadzornim svetom te družbe dne 04.05.2011 s k l i c u j e 17. skupščino delničarjev delniške družbe Komunaprojekt d.d., ki bo v četrtek, dne 09.06.2011 ob 14. uri v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3 - 5 v Mariboru.

DNEVNI RED:1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine je izvoljen: Ivan Bezjak univ dipl. prav.

za preštevalki glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik;

vabljeni notar je g. Stanislav Bohinc za sestavo notarskega zapisnika.2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Skupščina se seznani s poslovanjem Komunaprojekt d.d. v letu 2010, s poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.3. Informacija o gospodarskem načrtu za leto 2011.

Skupščina se seznani z gospodarskim načrtom za leto 2011.4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

1. 4.1.Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010, v višini 39.940,78 €, ki se nameni:

a. 5.496,78 € za druge rezerve iz dobička

b. bilančni dobiček v višini 34.444,00 € ostane nerazporejen.4.2. Skupščina Komunaprojekt d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno

leto 2010.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Za revizorja se imenuje: Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska 39, 2000 Maribor.6. Razno (vprašanja in pobude delničarjev).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in druga dokumentacija je delničarjem na voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure po predhodni najavi.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe najkasneje sedem dni pred datumom skupščine.

KOMUNAPROJEKT d.d.
Partizanska cesta 3-5
SI-2000 Maribor
t: +386 (2) 228 58 10
f: +386 (2) 25 17 684

Domov | o podjetju | Novice | Projekti | Kontakt | Prijava | O avtorjih
2011 © Komunaprojekt d.d.